فرم ارزیابی رایگان
محمدرضا اسقایی

محمدرضا اسقایی

محمد رضا اسقایی کارشناس ارشد کارافرینی گردشگری و دانشجوی دکتری از دانشگاه تهران